Vedtægter for personaleforeningen ved Holstebro Kommune

 

§ 1 Foreningens navn og stiftelse

Personaleforeningen ved Holstebro Kommune.

Foreningen er stiftet den 20.11.2006.

 

§ 2 Foreningens formål

Det er foreningens formål, at give medlemmerne mulighed for at dyrke fælles interesser, styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af ansættelsessted og arbejdsområde.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages:

  • Alle ansatte ved Holstebro Kommune
  • Alle ansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.

 

Medlemskab giver mulighed for deltagelse af ledsager og børn i visse af i foreningens arrangementer.

 

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig, og afleveres til hovedbestyrelsen senest den 1. i den måned, man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

 

Ved fratrædelse uden at det skyldes overgang til pension eller efterløn, ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

 

Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt anmodning herom.

 

§ 4 Bestyrelse

Personaleforeningens bestyrelse består af i alt 6 repræsentanter fra de forskellige underudvalgs medlemmer. Disse fordeles således:

 

  • Arrangementsudvalg: 3 repræsentanter
  • Idrætsudvalg: 2 repræsentanter
  • Kunstudvalg: 2 repræsentanter

 

De forskellige underudvalgs formænd skal være repræsenteret i bestyrelsen.


Repræsentanter udpeges for 1 år. De udpeges af og blandt underudvalgenes medlemmer. Udpegningen skal være tilendebragt senest 14 dage efter generalforsamlingen.


Senest 4 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig for et år ad gangen med et formandskab bestående af underudvalgenes formænd, en kasserer og en sekretær.

 
Posten som kasserer og sekretær kan varetages af en af underudvalgenes formænd.
 

Foreningen tegnes af formandskabet i forening.
 

Sekretæren udfærdiger et kort referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.


Bestyrelsesmøde afholdes når formandskabet eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog min. 2 gange om året.


Bestyrelsesmøder indkaldes af formandskabet med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage før det fastsatte mødetidspunkt.
 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer deltager i mødet.

 

Der kan fraviges fra ovennævnte tidsfrister, hvis der er enighed om det i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at tage sig af specifikke opgaver. Medlemmer af arbejdsgruppen udpeges af bestyrelsen.

 

 

§ 5 Underudvalg

 

Alle udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Antallet af medlemmer i underudvalgene varierer i størrelse efter forventet antal aktive medlemmer og aktivitetsniveau:

 

  • Arrangementsudvalg: 9 medlemmer (5 vælges i lige år, 4 i ulige år)
  • Idrætsudvalg: 7 medlemmer (4 vælges i lige år, 3 i ulige år)
  • Kunstudvalg: 7 medlemmer (4 vælges i lige år, 3 i ulige år)

 

Underudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, som skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

 

§ 6 Arbejdsområder for bestyrelsen

1.      At administrere og fordele Personaleforeningens midler

2.      At virke som inspirerende og samlende organ for underudvalgene

3.      At varetage Personaleforeningens interesser udadtil og indadtil

4.      At afholde generalforsamling

 

Personaleforeningens midler indkommer ved kontingentbetaling samt tilskud fra Holstebro Kommune.

 

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

 

§ 7 Underudvalgenes opgaver

Udvalgsmedlemmerne skal tilrettelægge og lede det daglige arbejde i underudvalgene.

 

Tilrettelæggelsen skal ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige underudvalg. I tvivlspørgsmål, der ikke kan afgøres ved forhandling mellem underudvalgene, træffer Bestyrelsen den endelige afgørelse.

 

Udvalgsmedlemmerne varetager til enhver tid udvalgets økonomiske anliggender og er ansvarlige for regnskabet.

 

Regnskabsperioden er 1/1 til 31/12. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen en gang årligt senest ultimo februar. Underudvalgenes overskud tilbageføres til bestyrelsen.

 

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Første gang inden udgangen af april 2008. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel og bekendtgøres på en hensigtsmæssig måde.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent og stemmetællere
2.Bestyrelsens beretning
3.Beretning fra underudvalgene
4.Bestyrelsens samlede regnskab for underudvalgene
5.Budget. Herunder fastsættelse af kontingent.
6.Indkomne forslag.
7.Valg til de fire underudvalg
8.Valg af revisorer
9.Eventuelt
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før den afholdes.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden to måneder efter, at et flertal i bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne, med beskrivelse af hvad man ønsker til behandling, indgiver et ønske herom. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

Alle personvalg er skriftlige, medmindre der på generalforsamlingen måtte være enighed om andet. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

§ 9 Beslutningsdygtig

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidigt indvarslet, uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 10 Opløsning af foreningen 

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling, og herefter tidligst 14 dage senere, på en ekstraordinær generalforsamling, stemmer herfor.

 

Foreningen kan først endelig opløses, når alle dens økonomiske udestående er afviklet.

 

Et eventuelt overskud i forbindelse med opløsning af foreningen, tilfalder Holstebro Kommunes Feriefond.

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan ændres på en ordinær generalforsamling, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen.

 

Holstebro kommune